What would you like to find?

SENIORIKUNTOUTUSTA KEHOLLE JA MIELELLE

Paikkakunnat:
Espoon ja Kauniaisten alueella

Yleiset palveluehdot

1. Palveluntarjoaja
Nimi: Kukoistava
Y-tunnus: 3162542-5
www.kukoistava.fi 

Elinkeinonharjoittaja ja yhteyshenkilö
Leena Salimäki-Oinas
Löylytie 12 B 2
02770 Espoo
leena@kukoistava.fi


2. Palvelu ja sen toteutuspaikka ja -aika

Kyseessä on Asiakkaan kotona olevissa tiloissa toteutettava kotikuntoutuspalvelu. Elinkeinonharjoittaja on sosiaalipsykologi ja laillistettu fysioterapeutti, jonka tiedot on rekisteröity Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sekä Aluehallintoviraston hallinnoimaan yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun antajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien rekistereihin (JulkiTerhikki ja Valveri).

Palveluntarjoajalla on erillinen tietosuojaseloste, jossa kerrotaan tietosuojakäytännöistä.

Asiakas ja palveluntarjoaja sopivat henkilökohtaisesti, puhelimitse tai verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta keskenään, minä päivänä ja kellonaikana palveluntarjoaja saapuu sovittuun osoitteeseen ja kuinka kauan palvelun toteutus kestää.


3. Palvelun hinnoittelu, maksuehdot ja matkakulut

Ensisijaisen toiminta-alueen voimassa oleva palveluhinnasto on löydettävissä palveluntarjoajan verkkosivuilla. Palveluntarjoaja vahvistaa hinnan Asiakkaalle tilauksen yhteydessä. Asiakas hyväksyy palvelun hinnan vahvistaessaan palvelun tilauksen edellä kerrotulla tavalla.

Asiakas suorittaa sovitun maksun palveluntarjoajalle tilauksen yhteydessä vahvistettavalla tavalla (esim. käteinen, lasku).

Mahdolliset matkakulut Espoon ja Kauniaisten ulkopuolelle veloitetaan palveluntarjoajan ja asiakkaan erikseen sopiman mukaisesti. Palveluntarjoajan verkkosivuilla kerrotaan siitä maantieteellisestä alueesta, minne hinnaston mukaista palvelua ensisijaisesti tarjotaan.


4. Palvelun toteutus

Palveluntarjoaja ja Asiakas sopivat tilauksen yhteydessä palvelun sisällöstä, kestosta, ajoituksesta, käyntitiheydestä ja toteuttamispaikasta. Palveluntarjoajan verkkosivuilla on kuvattuna palvelutuotteet, palveluiden hinnat sekä niiden kestot ensisijaisella toiminta-alueella.

Palvelun toimittamisen ja maksamisen jälkeen asiakkaalla on 14 kalenteripäivää aikaa esittää palveluntarjoajalle mahdolliset reklamaationsa toimitetusta palvelusta. Palveluntarjoaja käsittelee ja vastaa niihin kohtuullisessa ajassa. Palveluntarjoajalla on oikeus korjata virhe, jos virhe on todettu ja virheen korjaamisen pystyy tekemään kohtuullisessa ajassa. Jos korjaus tai palvelun uusiminen ei onnistu, asiakkaalla on oikeus saada hinnan alennus, joka vastaa yhdessä todetun virheen suuruutta.

Mikäli 14 kalenteripäivän sisällä ei ole esitetty mitään vaatimuksia toimitetusta palvelusta, ei palveluntarjoajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta käsitellä reklamaatioita.


5. Force majeure -tilanteiden peruutusehdot ja poikkeustilanteet

Yleiset tilatun palvelun peruuttamisen ehdot löytyvät tämän sopimuksen kohdassa 7.3§. Näitä ehtoja sovelletaan tässä palvelussa Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken.

5.1§. Mikäli jo sovittu ja tilattu palvelu joudutaan perumaan ylitsepääsemättömän esteen takia Asiakkaasta tai palveluntarjoajasta riippumattomista syistä (ns. force majeure –tilanteet kuten luonnonkatastrofit, pandemiat, valtion asettamat poikkeusmääräykset, liikkumiskiellot, hätätilat ja muut vastaavat tilanteet) ennen palvelun toimittamista ja ennen kuin palveluntarjoaja on lähtenyt tapaamaan asiakasta, ei palveluntarjoajalla ole oikeutta laskuttaa sovittua palvelun hintaa.

Mikäli Asiakas peruuttaa jo tilatun palvelun force majeure -syyn perusteella sen jälkeen, kun palveluntarjoaja on jo lähtenyt matkustamaan asiakkaan luokse tai ei ole sovittuna aikana sovitussa paikassa avaamassa palveluntarjoajalle ovea palvelun toimittamispaikkaan, on palveluntarjoaja oikeutettu laskuttamaan näin toteuttamatta jääneestä palvelusta matkakuluina kilometrikorvauksen verohallinnon kunakin vuonna vahvistaman ohjeen mukaisesti Asiakkaalta.

5.2§. Mikäli palveluntarjoaja joutuu perumaan tulonsa ylitsepääsemättömän esteen takia (force majeure -tilanteet, äkillinen sairaus tai läheisen kuolema), hän ilmoittaa esteestä välittömästi siitä tiedon saatuaan Asiakkaalle ja sopii korvaavan uuden ajan erikseen Asiakkaan kanssa.


6. Yleisten ehtojen muutokset ja mahdollisten erimielisyysien käsittely

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden tehdä lisäyksiä ja muutoksia yleisiin ehtoihin, hinnoitteluun ja palveluitten sisältöihin. Ne tulevat Asiakasta sitovaksi sen jälkeen, kun ne on julkaistu palveluntarjoajan verkkosivuilla ja julkaisun jälkeen tehtäviin uusiin tilauksiin.

Jos yleisiä ehtoja tai sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi), koska kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos Asiakas ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisiä sopimuksia sekä yleisiä toimitusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa. Kanne nostetaan palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.


7. Palveluntarjoajan erityisehdot Asiakkaan luona toteutettaviin kotikuntoutuspalveluihin

7.1§ Palvelu

Kotikuntoutuspalvelu on Kuluttajansuojalain 6 luvun ja sen 16§:n kohdassa tarkoitettu , yleisen peruuttamisoikeuden osalta rajoitettu palvelusopimus, joka koskee vapaa-ajan palvelua ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa. Palvelu käynnistyy Asiakkaan tekemällä varauksella, jossa Palveluntarjoaja sopii varaavansa työaikansa ja varusteensa Asiakkaan käyttöön tiettynä päivänä ja kellonaikana ja luopuu samassa yhteydessä oikeudestaan tehdä vastaavaa työtä muissa kohteissa. Palvelulle on tyypillistä hyvissä ajoin etukäteen tapahtuva ajan ja paikan varaaminen, jolloin peruutustilanteissa palveluntarjoajalle tulee taata riittävä aika saada korvaavaa työtä peruutetulle ajalle.

7.2§ Asiakkaalle annetut tiedot

Näissä yleisissä ehdoissa sekä palveluntarjoajan verkkosivuilla ennen tilausta tai Asiakkaan kanssa neuvoteltaessa on Asiakkaalle annettu seuraavat, kuluttajansuojalain 6 luvun 9§n mukaiset, ennen tilauksen tekemistä annettavat tiedot.

Ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä Asiakkaalle annetaan seuraavat tiedot:

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin;

2) elinkeinonharjoittajan nimi;

3) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite sijoittautumisvaltiossa sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, hänen päämiehensä nimi ja maantieteellinen osoite;

4) elinkeinonharjoittajan puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, jos nämä ovat käytettävissä;

5) elinkeinonharjoittajan sen toimipaikan maantieteellinen osoite, jonne kuluttaja voi toimittaa valituksensa, jos osoite poikkeaa 3 kohdassa tarkoitetusta osoitteesta, sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, sama tieto hänen päämiehestään;

6) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet;

7) tarvittaessa kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua;

8) etäviestimen käyttämisestä sopimuksen tekemisessä syntyvät kulut, jos siitä veloitetaan perushintaa enemmän;

9) maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot sekä tarvittaessa asiakasvalituksia koskevat käytännöt;

10) tarvittaessa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt sekä peruuttamislomake tai peruutusohjeet.

11) tarvittaessa tieto siitä, että jos Asiakas peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, sekä etämyynnissä myös tieto palauttamiskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse;

12) tieto siitä, että jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun palvelun suorittamista koskevan pyynnön, hänen on maksettava elinkeinonharjoittajalle tämän sopimuksen kohdissa 5 § ja 7.3 § momentissa tarkoitetut kustannukset;

13) tarvittaessa tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää;

14) jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi), koska kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisiä sopimuksia sekä yleisiä toimitusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa. Kanne nostetaan palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7.3§ Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelusopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Peruuttaminen alle 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä

Mikäli Asiakas peruuttaa jo sovitun palvelun alle 14 päivän kuluessa siitä, kun palvelu on tilattu, veloittaa palveluntarjoaja korvauksena peruutuksen hänelle aiheuttamista kuluista peruutusmaksun, joka on 50 euroa sisältäen alv 24%. Peruutus tulee tehdä mieluiten soittamalla tai tekstiviestillä. Mikäli Asiakas ei ole sovittuna aikana avaamassa ovea palveluntarjoajalle ja mahdollista palveluntarjoajan pääsyä sovittuun paikkaan, veloittaa palveluntarjoaja korvauksena peruutuksen hänelle aiheuttamista kuluista peruutusmaksun, joka on 50 euroa sisältäen alv 24%. Tässä tapauksessa palveluntarjoaja veloittaa myös hänelle aiheutuneet matkakulut.

Peruuttaminen myöhemmin kuin 14 päivää tilauksen tekemisestä

Kohdissa 5.1 ja 5.2 on sovittu peruuttamisesta niin sanoituissa ylivoimaisen esteen (force majeure) ja sairastumisen tapauksissa.

Tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista, mikäli sitä ei ole tehty 14 päivän kuluessa tilauksen vahvistamisen jälkeen, koska suoritettava palvelu koskee vapaa-ajanpalvelua ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa. Palveluntarjoajalla ei ole käytännössä sen jälkeen, kun varauksen vahvistamisesta on kulunut 14 päivää, mahdollisuutta enää myöhemmissä peruutuksissa saada korvaavaa työtä siihen ajankohtaan, jonka palveluntarjoaja on varannut sitovan varauksen tekemisen jälkeen Asiakkaan pyytämään kotikuntoutuspalveluun.

Tässä tilanteessa Asiakas joutuu maksamaan palveluntarjoajalle 50 euroa sisältäen alv 24% korvauksena sovitun palvelun arvosta sekä mahdollisesti palveluntarjoajalle aiheutuneet matkakustannukset, ellei palveluntarjoaja onnistu järjestämään lyhyessä ajassa korvaavaa asiakastyötä samalle ajankohdalle. Maksu on korvaus palveluntarjoajalle siitä, että hän on varannut aikansa ja resurssinsa Asiakkaan edellyttämään tilaisuuteen ja ajankohtaan eikä pysty liian myöhään tapahtuneen peruuttamisen vuoksi hankkimaan korvaavaa Asiakastyötä samaan ajanjaksoon.

Mikäli Asiakas ei ole sovittuna aikana avaamassa ovea palveluntarjoajalle ja mahdollista palvelun-tarjoajan pääsyä sovittuun paikkaan, veloitetaan korvauksena peruutusmaksu, joka on 50 euroa sisältäen alv 24%. Tässä tapauksessa palveluntarjoaja veloittaa myös hänelle aiheutuneet matkakulut.

Tämä varaus ja varausaika on varattu Asiakkaan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Tilauksen peruuttamisoikeutta rajoittava ehto on kuluttajansuojalain 6 luvun 16 § (30.12.2013/1211) mukainen.

7.4§ Peruutuslomake

Asiakkaan tilauksen peruuttamisen ilmoitus on tehtävä puhelimen, sähköpostin tai sosiaalisen median palvelun kautta luotettavasti niin, että peruuttaja ja peruutettava palvelu ja aika voidaan tunnistaa. Peruutuslomakkeeksi käy palveluntarjoajan verkkosivuilla oleva palvelu.

Palveluntarjoajalla ei varauksen peruuttamisen jälkeen ole enää mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan peruutetun ajankohdan osalta. Peruutuksessa tulee selkeästi mainita seuraavat tiedot:

PERUUTUSILMOITUS

Vastaanottaja: Kukoistava Tmi
Sähköposti: leena@kukoistava.fi

Peruuttaja:
Nimi:
Peruutettu aika:
Peruutusosoite:
Peruuttajan sähköpostiosoite:
Peruuttajan puhelinnumero:

7.5.§ Muut sopimukseen liittyvät ehdot. Sopimuksen irtisanominen.

Sopimuksen irtisanomiseen tai käynnin/kuntoutusjakson peruutukseen sovelletaan samoja ehtoja ja erityisesti kohtia 7.3§ ja 7.4§. Sopimuksen irtisanominen tulee toteuttaa kohdan 7.4§ mukaisesti.

Muilta osin noudatetaan Asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä yleisiä sopimusehtoja sekä tehtyä tilausta sekä voimassa olevaa kuluttajansuojalakia.

Päivitetty viimeksi. 24.11.2021