What would you like to find?

SENIORIKUNTOUTUSTA KEHOLLE JA MIELELLE

Paikkakunnat:
Espoon ja Kauniaisten alueella

Tietosuojalauseke

Rekisteri- ja tietosuojaseloste kattaen evästekäytännöt


Tämä on tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Kukoistavan (Tmi) rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty viimeksi: 25.11.2021

1.REKISTERINPITÄJÄ

Kukoistava
Y-tunnus: 3162542-5
Löylytie 12 B 2, 02770 ESPOO
www.kukoistava.fi 


2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Leena Salimäki-Oinas
p. 040 506 9849
leena@kukoistava.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kukoistavan asiakastietorekisteri


4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– julkisen tehtävän hoitaminen (perustuu asiakaslaskutukseen ja kirjanpitolainsäädäntöön)
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä palveluita koskevan tiedon jakamiseen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä on henkilöiden tietoja, jotka ovat tilanneet Kukoistavan palveluita tai rekisteröityneet sen asiakkaiksi. Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla muun muassa asiakkaan (sekä mahdollisen yhteyshenkilön, esimerkiksi omaisen tai maksajan) puhelinnumero, käyntiosoite, sähköpostiosoite, laskutustiedot ja tiedot ostetusta palvelusta.

Verkkolomakkeella lähetetyt viestitiedot eivät tallennu automaattisesti mihinkään tietokantaan vaan ohjautuvat erilliseen sähköpostiosoitteeseen.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas luovuttaa Kukoistavalle itseään tai omaistaan koskevia henkilötietoja. Muita säännönmukaisia tietolähteitä voivat olla muun muassa asiakassuhteen aikana ja hoidon yhteydessä muodostuneet sekä terveydenhuollon ammattilaisilta saadut tiedot.

Asiakkaasta voidaan tallentaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joiden tarkoituksena on pyrkiä varmistamaan palvelun laatua. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta esimerkiksi sähköpostitse, verkkolomakkeella ja suullisista tai kirjallisista sopimuksista.


7. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakastietoja säilytetään niin pitkään, kuin viranomaismääräykset esimerkiksi kirjanpitoon ja laskutukseen edellyttävät ja niihin pääsy on tämän työn tekemisen kannalta välttämätöntä.

Erityisesti huomioidaan, että lakiin perustuva potilasasiakirjojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai (jos siitä ei ole tietoa) 120 vuotta potilaan syntymästä.

Asiakastiedot poistuvat asiakkaan niin pyytäessä siltä osin, kuin se ei ole pakottavan viranomaismääräyksen tai lain vastaista tai estää näihin perustuvan julkisen velvoitteen toteuttamisen.


8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLE

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. Kukoistava on järjestänyt tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsy aineistoihinsa. Asiakastietoihin pääsy on rajoitettu ainoastaan niihin, joille se työn hoitamiseksi on välttämätöntä ja ainoastaan siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (Osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa (katso tietosuojavaltuutetun ohjeet asiassa https://tietosuoja.fi/tietojen-poistaminen-ja-kasittelyn-rajoittaminen).

12.EVÄSTEEN MÄÄRITTELY

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle silloin kun joku vierailee sivustolla. Evästeet eivät sisällä minkäänlaisia henkilötietoja eikä niiden avulla voida esimerkiksi suorittaa ohjelmia.


13. EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

Kukoistavalla ei tällä hetkellä ole käytössä sellaisia evästeitä tai käytäntöjä, joilla kerättäisiin tietoa kävijöistä.
Sivusto käyttää evästeitä vain palveluntarjoajan käyttäjätunnusten tallentamiseen omalle selaimelle.

Asiakas ei voi rekisteröityä Kukoistavan sivustolle. Koska asiakaskäyttäjä ei voi rekisteröityä, ei hänellä ole sivustolla sellaisia henkilötietoja, jotka voitaisiin poistaa tai jotka hän voisi pyytää poistettavaksi.