What would you like to find?

SENIORIKUNTOUTUSTA KEHOLLE JA MIELELLE

Paikkakunnat:
Espoon ja Kauniaisten alueella

Seniorikuntoutusta keholle ja mielelle

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelut pääkaupunkiseudulla

Vanheneminen ja sen mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat väistämättä toiminta- ja liikuntakykyyn. Liikkeelle lähteminen voi vaikeutua ja arkiaktiivisuus vähentyä monista eri syistä. Heikentynyt liikkumiskyky ruokkii kaatumisen pelkoa, hankaloittaa päivittäistoiminnoista suoriutumista ja johtaa herkästi fyysisen aktiivisuuden välttämiseen sekä mielialan laskuun.

Liikunnan hyötyvaikutukset ovat kiistattomat lukuisien sairauksien sekä tapaturmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa (ks. Duodecimin Käypä hoito -suositus). Fysioterapeutin kotikäyntien avulla helpotetaan ikäihmisten pääsyä palveluiden ääreen ja madalletaan harjoittelukynnystä aktivoimalla ikääntynyttä hänen kotioloissaan. Turvallisen kannustavassa ilmapiirissä ja positiivisessa hengessä toteutettu harjoittelu ravitsee niin kehoa kuin mieltäkin! Panostan vuorovaikutuksessa ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen – siihen, että asiakkaalla on lupa ja mahdollisuus kukoistaa.

Fysioterapiaa ja kotikuntoutusta senioreille

Fysioterapeutin yksilöllisessä ohjauksessa pystytään tehokkaasti ylläpitämään toiminta- ja liikuntakykyä ja ennaltaehkäisemään tai hidastamaan sen alenemista. Oikein kohdennetulla ja annostellulla harjoittelulla on mahdollista parantaa arjen toimintaedellytyksiä myös tilanteissa, joissa suorituskyky ei esimerkiksi etenevän sairauden tai leikkauksen myötä tule palautumaan ennalleen. Kotikuntoutuksen turvin vahvistamme ikääntyneen asiakkaan edellytyksiä elää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään mahdollisimman toimintakykyisenä.

Kukoistavan toiminta perustuu ehdottomaan luottamukseen. Se nojautuu kokemukseen, tutkittuun tietoon ja toimiviin käytänteisiin ikääntyneiden senioreiden ja muistisairaiden toiminta- ja liikkumiskyvyn tukemisesta (ks. UKK-Instituutin Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille).

Yhteistyömme alussa kartoitan asiakkaan lähtötilanteen, tarpeet, toiveet ja toimintakyvyn. Näihin pohjautuen laadimme yksilöllisen suunnitelman, joka sisältää asiakkaalle merkitykselliset ja realistiset kuntoutumisen tavoitteet. Kotikuntoutuksessa painopiste on toimintakykyä kohentavien, asiakkaalle tärkeiden asioiden ja ominaisen tekemisen voimavarakeskeisessä edistämisessä.

Kotikuntoutusta suunnitelmallisesti ja säännöllisesti

Kotikuntoutuksen vaikuttavuus on parhaimmillaan, kun harjoittelu on säännöllistä, jatkuvaa ja riittävän monipuolista. Kuten otettu lääke, vain tehty liike tehoaa! Kotikuntoutuksen säännöllisten, henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi asiakasta ohjataan yksilölliseen kotiharjoitteluun.

Paikkakunnat:

Kukoistava toimii pääkaupunkiseudulla Espoon ja Kauniaisten alueella.

Kotikuntoutuksen edut

Tasapainon parantuminen
Kipujen lievittyminen
Lihasvoiman parantuminen
Vireyden lisääntyminen